Khoa mắt

  • Cấp cứu, khám chữa bệnh thông thường về mắt
  • Tiêm dưới kết mạc, cạnh nhã cầu, hậu nhãn cầu.
  • Lấy dị vật kết mạc, chích chắp lẹo, mỏ quặm, mổ mộng
  • Thông rửa lệ đạo
  • Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco.
  • Phẫu thuật Glocom