Khám nội

01. Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất: (Điều 25, TT 01) gồm các loại

 • Phòng khám nội tổng hợp
 • Phòng khám gia đình
 • Các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội
 • Phòng tư vấn y tế qua điện thoại02. Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất của Phòng khám nội tổng hợp, Phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa
thuộc hệ nội, Phòng tư vấn y tế qua điện thoại:

 • Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề Khám, chữa bệnh theo yêu cầu của từng tổ chức hành nghề.
 • Người làm công việc chuyên môn phải đảm bảo đủ các điều kiện theo qui định tại điều 7 của thông tư này.
 • Phòng khám nội tổng hợp, các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội, phòng khám gia đình phải có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp phạm vi hành nghề, có hộp thuốc choáng và có đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa nội.
 • Phải có 1 buồng khám riêng biệt với diện tích ít nhất là 10 m2. Phòng khám phải tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình.
 • Riêng Phòng tư vấn y tế qua điện thoại không phải thực hiện qui định tại điểm b, c, d khoản 2 của điều này.
 • Đảm bảo các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh mội trường theo qui định của pháp luật.


03. Phạm vi hành nghề

 • Phòng khám nội tổng hợp:
  • Tư vấn sức khỏe.
  • Sơ cứu, khám và điều trị các bệnh nội khoa thông thường không làm các thủ thuật chuyên khoa hay tuyến trên.
  • Điện tim, siêu âm, nội soi tiêu hoá (không cần phải cấp chứng nhận riêng, nhưng người đứng đầu hoặc bác sĩ trực tiếp thực hiện các kỹ thuật này phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). Riêng đối với nội soi tiêu hoá, người đứng đầu hoặc bác sĩ trực tiếp thực hiện kỹ thuật này phải có giấy xác nhận đã thực hành về chuyên khoa này từ 2 năm trở lên tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 • Phòng khám gia đình:
  • Tư vấn sức khỏe, chăm sóc sức khỏe tại gia đình.
  • Sơ cứu, khám và điều trị các bệnh thông thường hệ nội khoa, không làm các thủ thuật chuyên khoa, những trường hợp vượt khả năng, chuyển đến phòng khám chuyên khoa hay tuyến trên.
  • Điện tim, siêu âm, nội soi tiêu hoá (không cần phải cấp chứng nhận riêng, nhưng người đứng đầu hoặc bác sĩ trực tiếp thực hiện các kỹ thuật này phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). Riêng đối với nội soi tiêu hoá, người đứng đầu hoặc bác sĩ trực tiếp thực hiện kỹ thuật này phải có giấy xác nhận đã thực hành về chuyên khoa này từ 2 năm trở lên tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 • Các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội: khám bệnh, chẩn đoán, điều trị các bệnh thuộc chuyên khoa đã được phê duyệt;
 • Phòng tư vấn qua điện thoại: bác sĩ chỉ tư vấn những chuyên khoa đã được đăng ký và được đào tạo.

Các dịch vụ khác